Rabbani, N. (2022) “Studi Pemanfaatan Limbah Batubara Pabrik Tekstil pada Bata Beton”, Jurnal Teknik, 20(2), pp. 148-157. doi: 10.37031/jt.v20i2.274.