Rabbani, Nauval. 2022. “Studi Pemanfaatan Limbah Batubara Pabrik Tekstil Pada Bata Beton”. Jurnal Teknik 20 (2), 148-57. https://doi.org/10.37031/jt.v20i2.274.