RABBANI, N. Studi Pemanfaatan Limbah Batubara Pabrik Tekstil pada Bata Beton. Jurnal Teknik, v. 20, n. 2, p. 148-157, 31 Dec. 2022.