Rabbani, N. (2022). Studi Pemanfaatan Limbah Batubara Pabrik Tekstil pada Bata Beton. Jurnal Teknik, 20(2), 148-157. https://doi.org/10.37031/jt.v20i2.274