[1]
Rabbani, N. 2022. Studi Pemanfaatan Limbah Batubara Pabrik Tekstil pada Bata Beton. Jurnal Teknik. 20, 2 (Dec. 2022), 148-157. DOI:https://doi.org/10.37031/jt.v20i2.274.